Medzinárodný rok chémie

3.1.2011 | rubrika: Prírodné vedy | strana: 16
Organizácia spojených národov a UNESCO vyhlásili tento rok za Medzinárodný rok chémie. Jeho mottom je Chémia je náš život, naša budúcnosť. Hlavnými cieľmi zasa je zvýšiť vnímanie chémie ako prostriedku na zabezpečenie ľudských potrieb i zvýšiť záujem mladej generácie o ňu. Ďalej má podporiť nadšenie pre tvorivú budúcnosť chémie a osláviť a zdôrazniť úlohu žien vo vede.

Na chémiu sa dá pozerať z rôznych uhlov. Možno ju považovať za akúsi centrálnu vedu, pretože má prepojenie na ostatné prírodné vedy. Človek pritom využíval jej zákonitosti dávno predtým, než niečo o chémii ako vede vedel. Už v kamennej dobe po ovládnutí ohňa intuitívne začal využívať pôsobenie tepla pri premene surovín na výrobu keramiky či úprave stravy. Neskôr začal spracúvať kovy i vyrábať sklo. Už Sumeri, starí Egypťania i Číňania odhalili tajomstvo výroby medoviny, kvasu, piva a vína. Začali vyrába pigmenty pre kozmetiku a na maľovanie, výťažky rastlín využívali na lekárske účely i do parfumov, vznikali prvé syry a ďalšie produkty, ktoré využívali vo svojom živote. Nesmieme zabudnúť ani na starých Grékov či Arabov, ktorí prevzali vo svojom zlatom veku v druhej polovici prvého tisícročia a na začiatku druhého tisícročia vedúcu úlohu vo svetovom chemickom výskume a dopracovali sa k alkoholu či kyselinám, ktoré vtedy Európania ešte nepoznali. Významný bol aj prínos starých Indov i Číňanov. Stredoveku v Európe dominovala chémia v podobe alchýmie, ako sa vtedy nazývalo hľadanie bájneho kameňa mudrcov a elixíru života, ktoré sa však nikdy nepodarilo nájsť. Chemická vedecká revolúcia v Európe sa začala Robertom Boylom a vyvrcholila Mendelejevovou tabuľkou prvkov. Odvtedy už píšeme dejiny modernej chémie.
Dnes chémia zasahuje do všetkých oblastí života. Prináša ľuďom výhody, ale stáva sa i strašiakom. Veď nie všetko, čo ľudstvo v chemickom svete objavilo, sa využilo v jeho prospech. Spomeňme zneužitie chemických bojových látok v prvej svetovej vojne, masovú likvidáciu Židov a príslušníkov iných národov hitlerovcami v druhej svetovej vojne či ich použitie Američanmi vo vietnamskej vojne a Irakom Saddáma Husajna proti Iránu i Kurdom. Zabudnúť nemožno ani na úniky nebezpečných plynov pri haváriách v chemickej výrobe, ako to bolo v indickom Bhópale, na katastrofálne dôsledky primitívnej likvidácie modernej elektrotechniky plnej toxických látok v rozvojových krajinách či používania agresívnych látok v baníctve a ich následného vypúšťania do vodných zdrojov. Nedávna havária v Maďarsku zdôraznila nebezpečenstvo skládok škodlivých odpadov. V posledných rokoch sa chémia stala aj strašiakom v súvislosti s masovým používaním rôznych látok na konzerváciu, farbenie či predlžovanie životnosti potravín.
Medzinárodný rok chémie má ukázať, že tento prírodný odbor v prvom rade ľudstvu pomáha a uľahčuje mu život. Veď aj škody spôsobené chémiou najlepšie odstráni samotná chémia.
Preto v snahe presadiť trvalo udržateľný vývoj ľudstva sa musí chémia ďalej rozvíjať. To nejde bez toho, že by do výskumu nenastupovali nové mladé generácie chemikov. Vieme však veľmi dobre, že dnes je záujem mladých o chémiu, podobne ako o ďalšie prírodné vedy, pomerne malý. A to platí aj na Slovensku, ktoré je známe široko rozvinutým chemickým priemyslom. Vyplýva to z náročnosti práce chemikov. Dôležité je preto mladých ľudí znovu pritiahnuť k chémii a chemickému výskumu, aby zistili, aká je krásna, hravá a zaujímavá. Tento rok dáva na to dostatok príležitostí v rámci jednotlivých akcií, ktoré sa zameraním od predškolákov až po študentov budú konať po celom svete.
Ani zdôrazňovanie úlohy žien vo vede a chémii osobitne nie je náhodné. Medzinárodný rok chémie má byť aj oslavou 100. výročia udelenia Nobelovej ceny Marie Sklodowskej-Curieza objavenie rádia a polónia a ďalšieho štúdia rádia, čo malo obrovský význam pre pochopenie vzniku chemických prvkov. Dnes v ústavoch a výskumných pracoviskách na Slovensku i v celom svete pracuje množstvo žien, ktoré sa snažia kráčať cestou Marie Sklodowskej-Curie a obohatiť náš život o nové poznatky.
Medzinárodný rok chémie sa oficiálne začne 27. a 28. januára v sídle UNESCO v Paríži. Jeho akcie budú na celosvetovej úrovni, ale aj v rámci jednotlivých zemepisných regiónov, štátov sveta i na úrovni miest a škôl. Ponúknu celý rad interaktívnych, zábavných a vzdelávacích aktivít pre všetky vekové skupiny.

Hlavnými cieľmi je zvýšiť vnímanie chémie ako prostriedku na zabezpečenie ľudských potrieb a upriamiť záujem mladej generácie o ňu. Ďalej má podporiť nadšenie pre tvorivú budúcnosť chémie a osláviť a zdôrazniť úlohu žien vo vede.